Nieuws over het pand  

news about the house 

Heel goed nieuws!!!

Na een intense periode van onderzoek en bekendheid geven aan de mogelijkheid om te doneren is het gelukt om genoeg zekerheid te hebben dat het BK centrum eigendom kan worden van de Stichting BK Nederlan

Er zijn vele giften binnen gekomen, zodanig dat er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van leningen (ook niet in de vorm van obligaties).

Degenen die al wilden bijdragen of dat alsnog willen doen, kunnen hun gift overmaken tot 15 sept a.s. op rekeningnummer
NL35 INGB 0002 7372 15 t.n.v. Stichting Brahma Kumaris Den Haag onder vermelding van: ‘pand Zeestraat’ . Alles wat gedoneerd wordt met die vermelding, maakt deel uit van het aankoopbedrag.

Er zijn telefonisch en via mail vele warme en betrokken berichten binnengekomen. Door de grote hoeveelheid hebben we niet alles kunnen beantwoorden. Wel kijken we met heel veel dankbaarheid en waardering naar de samenwerking en alles wat daaruit is voortgekomen en nog gaat komen!


Very good news!!! 


After an intense period of research and publicizing the possibility to donate, we have succeeded in obtaining sufficient certainty that the BK center can become the property of the BK Netherlands Foundation.

Many donations have come in, in such a way that there is no need to use loans (not even in the form of bonds).

Those who already wanted to contribute or still want to do so can transfer their donation until September 15 to account number
NL35 INGB 0002 7372 15 Attn. The Brahma Kumaris Foundation The Hague stating: 'pand Zeestraat' . Anything donated with that listing will be part of the purchase amount.

Many warm and involved messages have been received by telephone and e-mail. Due to the large amount, we were not able to answer everything. We do look with great gratitude and appreciation at the collaboration and everything that has resulted from it and will come!

Doe mee!
Heb je interesse om dit doel te ondersteunen?

Dat kan door een bijdrage over te maken op onze rekening.
Vanwege onze ANBI status, kun je giften terug vragen bij de belasting.

Vermeld daarbij wel in de omschrijving ‘Pand Zeestraat’.  Het rekeningnummer is NL35 INGB 0002 7372 15
t.n.v. Stichting Brahma Kumaris Den Haag

Daarmee geef je aan waarvoor het bestemd is en wordt het geld apart gezet voor de aankoop. 

Join!
Are you interested in supporting this cause?

You can do so by transferring a contribution to our account.
Because of our ANBI status, you can claim a tax refund.

Please mention in the description 'Pand Zeestraat'. 
The account number is NL35 INGB 0002 7372 15 in the name of
Stichting Brahma Kumaris Den Haag.

With this you indicate what it is for and the money will be set aside for the purchase. 

Blog
&
nieuws/news

    Klik hier om meer te lezen

     Click here to read more

Vooronderzoek/
Preliminary investigation

Klik hier om meer te lezen

Click here to read more

Waarom hier?/

Why here?

Klik hier om meer te lezen

Click here to read more

Met uw bijdrage kunnen we:

Het pand kopen zodat we op deze plek kunnen blijven;